VÁLTOZÓ PERSPEKTÍVÁK: A BALATON-PART 20. SZÁZADI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK HELYZETKÉPEI

MúzeumCafé 78.

A Balaton-parti épületek a közösségi emlékezet fontos elemei, mégis összetett az értékelésük. Sokak számára nosztalgikus emlékeket idéznek, míg mások az adott korszak társadalompolitikájának lenyomataként tekintenek rájuk. A szakmai értékelés is rendkívül komplex, az 1965-ös UIA Abercrombie-díj a nemzetközi szakmatörténetben is kiemeli a tópart fejlesztésének jelentőségét, miközben számos kritika is megszületett a korszakról. Az építészek visszaemlékezéseikben az „ártatlanság” építészeteként felszabadult, játékos útkeresésként emlékeznek vissza a tóparti feladatokra, és ez az egyszerűség ma is referenciát jelent a tóparti építészetben.

Balatonföldvár, Budapesti Hajtóműgyár üdülője Forrás: archív képeslap

Balatonföldvár, Budapesti Hajtóműgyár üdülője
Forrás: archív képeslap

¶ Eltérő perspektívák és értékelések fényeiben jelennek meg az épületek, ami nagyban meghatározza az örökség sorsát is. A 20. század hagyatéka az épületek állapota szempontjából is nagyon vegyes képet mutat. Mára számos értékes épületet lebontottak, vagy épp romos állapotban várja a döntést sorsáról. Másokat jelentősen átépítettek, és az eredeti állapotot már nem is nagyon lehetne rekonstruálni. Kivételes helyzetnek számít az a néhány épület vagy épületegyüttes, amelyek szakszerű rehabilitáción mentek keresztül az elmúlt két évtizedben. Doktori disszertációmban részletesen is elemeztem a Balaton-part 20. századi rekreációs célú építészetét.1 A tópart fejlesztései jól meghatározható korszakokra bonthatók, a korszakhatárokat a történelmi fordulatok mellett az építkezések hátterében meghúzódó társadalmi, gazdasági szempontok is egységesen tagolják. Mindeközben folyamatosan napirenden volt a Balaton-part egységes jellegének problémája is, és a tóparti építészet alapelveit szemlélve valóban felfedezhetők a korszakokat átfogó, kontinuitást adó tényezők is. Elsősorban a természeti, táji környezettel való kapcsolatot és a szezonális életformát érdemes kiemelnünk, amelyek
az épületek könnyed, invenciózus formáit eredményezték. Mára azonban a táj és az életforma is nagyban megváltozott. Kérdés, mit is jelentenek számunkra ezek az épületek, és hogyan tudjuk megőrizni, szerkezeti és használati szempontból egyaránt fenntartani? Tanulmányomban a korszak örökségének jelen állapotáról szeretnék egy átfogó helyzetképet adni, rávilágítva az egyes korszakok sajátos karakterére és a rehabilitáció problémáira.

¶ A Balaton-part építészetének kutatása során hamar szembesültem a visszaemlékezésekben rejlő eltérő értelmezésekkel. Már a korabeli szakmai és közéleti reflexiókban is ellentmondások mutatkoztak a tópart építészetének megítélésében. Az utókor visszatekintéseiben pedig jelentős eltérések fedezhetők fel a 20. századi építészet örökségének megítélésében. Ennek egyik oka a modern építészet ambivalens értékelése a közízlésben, amit a technológiai korlátok és a korszak épületállományához tapadó politikai konnotációk is felerősítenek. Az elmúlt években a magyar modern építészet történeti feldolgozására és értékelésére is számos kísérlet született, elősegítve a korszak örökségének rehabilitációját.2 A Balaton-part modern épületállományával szemben is gyakran fogalmaznak meg előítélettel véleményt szakszerűtlenül keverve a szocreál és a modern építészet fogalmait. A tömeges építés eredményeként kialakult épületállomány színvonala valóban problémás a régióban, ugyanakkor több kvalitásos épületet is találhatunk, amelyeket érdemes kiemelnünk és megőriznünk. Ezek a házak ráadásul játékos formálásukkal, közvetlen gesztusaikkal hamar közel férkőznek a szemlélőhöz. A vízpart fesztelen környezetében az építészek a modern építészet doktriner jellegét is levedlették, és felszabadult formai kísérletezésbe kezdtek. A turisztikai középületek exponált tájképi helyzetben jelentek meg, látványos formájukkal messziről orientálva a turistákat. Talán épp emiatt ivódott be jó pár épület a köztudatba, könnyed formájuk a Balaton ikonikus elemévé vált.

Földvár, Kvassay sétány, 1917 Forrás: Fortepan 132 265, adományozó: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum / Történeti Fényképek Gyűjteménye

Földvár, Kvassay sétány, 1917 Forrás: Fortepan 132 265, adományozó: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum / Történeti Fényképek Gyűjteménye

Egy polgári Balaton-part nosztalgiája

¶ Amikor a vasúton utazva elérjük a Balaton déli partját, régmúlt idők nyaralói és villái suhannak el az ablakban. A fürdőtelepek raszterének egységes rendjében sorakozó házakon a rekreáció történeti korszakainak eltérő felfogásai tükröződnek. Balatonföldvár állomásra érkezve a robusztus hotelek és üdülők közt filigrán kora vasbeton szerkezetével feltűnik az egykori Yacht Club épülete. A századforduló nagypolgári életviteléhez a villák, szállók és a nagyvonalúan kialakított parkok mellett a sportnak és társaséletnek teret adó klubház is hozzátartozott. Az épületet ifjabb Ray Rezső és Zielinszky Szilárd tervezte 1905-ben, szerkezeti megformálása révén országos szinten is jelentős alkotás. Az épület vázát az első nem ipari épületen alkalmazott vasbeton szerkezetként alakították ki. Az innovatív konstrukcióban a történeti üdülőhelyek pavilonjainak faépítészeti logikája és a kora modern konstruktőri gondolkodás ötvöződik, ezzel az anyagváltással új fejezetet nyitva a tópart építészetében is. Kísérletező modern felfogása, átmeneti terekben gazdag, légies formálása révén a Balaton-part 20. századi építészetében pionír szereppel bír. Az államosítást követően a Budapesti Hajtóműgyár üdülőjeként működött tovább, többször átépítették. A ház évek óta romosan áll, a lecsupaszított karcsú szerkezetek kiüresedett terei az egykori polgári Balaton-eszme mementójaként várják
az újraéledést.

¶ A tópart irodalmi leírásaiban rendre megjelenik a nosztalgia motívuma. Ez a nosztalgia persze eltérő jellegű, attól füg­gően, hogy a 19. század feledésbe merülő villáinak nagyvonalú életvitelét, a két háború közti fürdőtelepek egyszerűségében is önfeledt világát vagy a hatvanas–hetvenes évek „saját nyaraló” tulajdonjogában rejlő szabadság illúzióját szeretnénk felidézni. A polgári eszméhez is köthető villa- és nyaralóépítészet áttekintésével a tópart sajátos karakterét is jobban megérthetjük.3 A rekreációs célú építészet a 19. század második felében bontakozott ki, elsősorban a közlekedés fejlődéséhez, a Déli Vasút 1860-as évekbeli kiépüléséhez köthető. A vasút, mint a modernitás szimbóluma egyszerre jelenti a nagyvárossal kiépülő gyors kapcsolatot és a tóparti táj transzformációját. A vasútvonal kiépítése miatt ugyanis jelentősen szabályozni kellett a tó vízszintjét, a kétméteres szintsüllyesztés révén egy új apadási öv alakult ki a tóparton, ahol hamar megjelentek az első fürdőtelepek. A vasútvonal és a topográfiai adottságok Füreddel szemben a déli partot hozták helyzetbe, a korábban mocsaras terület lecsapolásával itt jelentek meg azok a ma már jelentős fürdővárosnak tekinthető telepek, amelyek akkor ősközségi előzmények nélkül, új parcellázások mentén, mesterséges háló rendszerben alakultak ki. Bár Siófok mint kereskedőtelepülés korábban is létezett, Földvár és Fonyód-Bélatelep helyén csak egy-egy majorság állt. Az új telepeket hamar birtokba vették a tehetősebb társadalmi rétegek képviselői, villáikat a kor reprezentatív életvitelének megfelelően alakították ki. Térformáik és szerkezeteik a városias épületekkel megegyező kvalitást mutatnak, miközben ezeket az épületeket mindössze az év két hónapjában használták. Ma is számos eredeti formában megújított villát találhatunk a már említett településeken, a Balaton-part korai társadalmának önreprezentációját és vágyakozását megőrizve
a kollektív emlékezet számára.

Balatonboglár, a Neÿ-villa a Balaton partján, 1936 Forrás: Fortepan 96 144, adományozó: Buzinkay Géza

Balatonboglár, a Neÿ-villa a Balaton partján, 1936
Forrás: Fortepan 96 144, adományozó: Buzinkay Géza

Mikrotörténetek: fürdőtelep, kert és nyaraló

¶ A személyes emlékezetben sokaknak meghatározó motívum
a saját kert és nyaraló önfeledt élménye. A zsebkendőnyi parcellákon égig érő sövénnyel határolt kertek sajátos mikrokozmoszt alakítanak ki, amelyben a gyermeki játék és a nagyvárostól elvonuló felnőttek autonóm világai keverednek. A mai értelemben vett modern „nyaralóépület” archetípusa a két világháború között jelent meg. A tópart fejlesztésében ugyanis jelentős fordulatot hozott az első világháborút lezáró trianoni békediktátum. Miközben az ország elvesztette történelmi fürdőhelyeit, a bezárt országban felértékelődött a Balaton-part. Új társadalmi rétegek kezdtek el építkezni, a korábbi nagypolgári reprezentatív építészet helyett kisebb költségből egyszerűbb épületeket emelve maguknak. A középosztályt képviselő tisztviselők, fiatal értelmiségiek a frissen parcellázott déli parti telepek (Zamárdi, Szárszó, Szemes, Lelle, Boglár, Máriafürdő) mellett a jó megközelíthetőséggel bíró északi parti Akarattyán, Kenesén, Almádiban, Szepezden és Révfülöpön is építkeztek. Az egyre gyorsabb ütemben kiépülő telepek egyre zavarosabb összképet mutattak, ami szükségessé tette az építészek összefogását. Az 1929-ben megalakuló Balatoni Intéző Bizottság megfelelő keretet adott az önkéntes építészmozgalom számára. Kotsis Iván vezetésével kiállításokat szerveztek, és mintaterveket publikáltak, ami jelentősen hozzájárult a tópart építészeti minőségének javulásához.4 A szezonális életformához igazodva egyszerű, könnyed építészetet javasoltak, amely éppúgy távolságot tart a nagyvárosi villák nehézkes formáitól, mint az ősközségek népi építészetének vernakuláris formáitól. Ezzel egy sajátos regionális karaktert szerettek volna kialakítani, amelyet az életformából adódóan már erősen áthatott a modern szemlélet, bár Kotsis Iván és társai révén ennek egy moderáltabb tónusa érvényesült. A klimatikus adottságokhoz és a helyi építőanyaghoz, technológiákhoz alkalmazkodva, természetes anyagokból, egyszerű archetipikus formákkal, alacsony hajlású tetővel formálták meg a házakat. Ez az épülettípus a 20. század második felében is tovább élt. Bár az egyre szélesebb társadalmi rétegek számára megnyíló tóparton a nyaralóépületek mellett az egyszerűbb térelrendezéssel és szerkezetekkel rendelkező kisléptékű típustervek, kerti hajlékok és minimális térigénnyel kialakított hétvégi házak is elterjedtek, a polgári felfogást a szocializmusban is megőrző nyaralóépületek a hatvanas–hetvenes években továbbra is épültek. Az építésmód és az életvitel mára azonban megváltozott. A szezonális életformát felváltotta a négy évszakos használat, a hőszigetelés és az összetett térstruktúra igénye a 20. század egyszerű és könnyed nyaralóépítészeti eszméjét is átalakítja. A védtelen nyaralóépületek sorra tűnnek el vagy épülnek át a családi ház méretű új balatoni lakóépületek árnyékában.

Játékos narratívák:

modern építészet és popularitás

¶ A tömegtársadalom és tömegturizmus a modern építészetet is exponált helyzetbe hozta a tóparton. A vízparti turizmushoz köthető középületek ma is a kollektív emlékezet meghatározó elemei. Badacsonyban a hatvanas években épült Hableány éttermet (tervező Raáb Ferenc) több lépésben újították meg a közelmúltban. A rekonstrukciónál a tulajdonosok tudatosan építettek a hatvanas–hetvenes évek hangulatának megidézésében rejlő „brand” lehetőségére. A falon sokáig kint volt az a Kerekes Kata grafikus által készített molinó, amelyen a művész játékos ábrázolással az ikonikus Balaton-parti modern épületeket értelmezte újra. Az alkotás az online média érdeklődését is felkeltette, ami a téma közbeszédben betöltött szerepét is plasztikusan mutatja.5 A molinón egymás mellé sorolt bélyegképeken szerepeltek többek között a szocialista realizmus és a modern építészet 1954 utáni fordulatát jelző siófoki meteorológiai központ, a Dianóczky János által tervezett tihanyi és szántódi révállomás látványos héjszerkezetei, a szerkezeti innováció sorát folytató és a tihanyi alsó kikötőben álló, három ponton támaszkodó vasbeton héjszerkezet (tervező: Szittya Béla és Bérczes István), a badacsonyi Tátika, Hableány és Szőlőskert éttermek, valamint a település központjában álló posta. Ezek az épületek jellemzően a Balaton-part modern építészetének hőskoraként is felfogható hatvanas években készültek, amikor a Balaton-parti fejlesztések újraindulásával az építészszakma számára is lehetőség nyílt
a könnyed vízparti épületek formálásában rejlő kísérletezésre.6

Siófok, Motel étterem, 1963 Forrás: Fortepan 126 559, adományozó: Bauer Sándor

Siófok, Motel étterem, 1963
Forrás: Fortepan 126 559, adományozó: Bauer Sándor

¶ Az 1956-os forradalmat követő kádári konszolidációban fontos szerepet kapott a tópart. A társadalom életszínvonalának fokozatos emeléséhez a tóparti nyaralás is hozzátartozott, miközben az ország valutaigényét a nyugati turizmus bevonzásával kívánták kielégíteni. Ez a kettősség a tópart látképében is idővel egyre inkább kiéleződött. A hatvanas évek elején elindult a Balaton átfogó fejlesztése, Farkas Tibor főépítész vezetésével elkészült a Balaton-környék Regionális Terve, majd felépültek az első rekreációs célú létesítmények: kisebb motelek, strandok és kempingek. Az épületeket a korszak fiatal építészei tervezhették meg, számukra a szocialista realizmus ideológiai kényszere után ekkor nyílt lehetőség a modern építészethez való visszatérésre. A tópart könnyed épületei játékos szerkezeti-formálási innovációra adtak lehetőséget. A szűkös technológiai és gazdasági körülmények közt megszülető „pózna-lemez architektúra” kreatív formálása nagyban hozzájárult, hogy a Nemzetközi Építészszövetség (UIA) 1965-ben az Abercrombie-díjjal ismerje el a fejlesztés első ütemét. Polónyi Károly, akik később az afrikai országokban végzett építészeti munkásságával vált nemzetközileg is elismertté, légies „V” tető formájú, előre gyártható idényjellegű épületet tervezett meg, és a déli parti strandokon számos helyen fel is építették.7 Előszeretettel alkalmazták a helyi természetes anyagokat, halászhálókat és deszkázatokat, vitorlásformát imitáló terméskőrakásmódokat. Ezek a játékos elemek a korszak popkultúrájával is párbeszédet folytattak, és ezzel a hétköznapi emberek számára is érthetővé váltak. A tóparti turizmus újrapozicionálásával talán ezek az épületek is új esélyt kaphatnak, bár számos emlék mára elpusztult.
Az Ezüstparton álló Orion bárt lebontották, a tihanyi révállomás ma már felismerhetetlen. Egyedül a Tátika Étterem élvez műemléki védettséget (tervező Callmeyer Ferenc, 1962), állapota azonban aggodalomra ad okot. A korszak épületei jellemzően a szezonális működésre, karcsú, légies szerkezettel lettek kialakítva. A korszerű követelményeknek megfelelő rehabilitáció, a vastag hőszigetelés épp ennek a könnyed balatoni karakternek az elvesztésével fenyeget.

Siófok, Meteorológiai központ, 1966 Forrás: Fortepan 31 514, adományozó: Pálinkás Zsolt

Siófok, Meteorológiai központ, 1966 Forrás: Fortepan 31 514, adományozó: Pálinkás Zsolt

Népi építészet a turizmus térképén

¶ Bár az építészszakma a két háború közt és a háború utáni építészetben is határozott távolságtartásra intett a vernakuláris elemek interpretálásától, a turisztikai érdeklődésben kezdettől fogva napirenden volt a helyi kultúra és népi építészeti formakincs megismerése. A turizmus perspektívája a vízparti üdülésről fokozatosan fordult a Balaton-felvidék háttértelepülései felé a 20. század során, és ez az érdeklődés szükségszerűen éreztette hatását a Balaton-parti építészetben is. Toroczkai Wigand Ede 1921-ben jelentette meg kiadványát a Balaton-parti építészetről, ebben a népi építészeti formakincsek alkalmazása mellett foglalt állást.8 Elképzelése ugyanakkor inkább egy a Balaton tájegységi építészettől független nemzeti építészet jegyében fogant, és csak a harmincas években kezdtek el a Magyar Ház Barátai csoport tagjai a Balaton-környék népi építészetével foglalkozni. A felmérésről készült könyvet a vernakuláris kultúra bemutatására nagy hangsúlyt helyező Balatoni Intéző Bizottság adta ki 1936-ban.9 Ennek nyomán fellángolt a vita a tóparti nyaralóépítészetről: míg a már említett Kotsis Iván a nyaralás építészetét a klímából és az életvitelből levezetve, modern felfogás mentén autonóm módon képzelte el, addig a népi építészettel foglalkozó építészek a tájegységi hagyományokat kívánták folytatni. A kérdés a hatvanas években is megjelent, és bár a modern építészet jegyében egyértelmű távolságot tartottak a népi építészet másolásától, a tájképi illeszkedés igénye és az egyszerű, praktikus szerkezeti megfontolások egyre több lehetőséget adtak a helyi építőanyagok, szerkesztésmódok alkalmazására. A badacsonyi poharazó és a tihanyi magtár közösségi térként történő megújítása (tervező: Callmeyer Ferenc, 1959 és 1963), vagy Makovecz Imre szepezdi Szövosz-üdülője ezt az alternatív vonalat értelmezte tovább. Ezek az épületek jellemzően az északi parton találhatók, ahol az ősközségi háttér és a turisztikai fejlesztések szorosabban is összekapcsolódtak.

Tihany, Motel étterem, 1965 Forrás: Fortepan 57 492, adományozó: Karabélyos Péter

Tihany, Motel étterem, 1965 Forrás: Fortepan 57 492, adományozó: Karabélyos Péter

¶ A hetvenes évek végére kifulladt a Balaton-part fejlesztése, egyre több ökológiai és területrendezési probléma jelent meg a tópart erőltetett modernizációjából fakadóan. A túlnépesedő tópart helyett a turizmus is egyre inkább a Balaton-felvidék falusi turizmusában látta az alternatívát. A modernitás helyi válsága egybeesett a nemzetközi építészetben is lezajló változásokkal. A modern építészet kritikájaként posztmodern tendenciák jelentek meg, amelyek a helyi történeti és vernakuláris építészetet is új helyzetbe hozták. A Balaton-parton az átfogó fejlesztések elmaradtak, az egységes modern Balaton-parti építészet kérdése lekerült a napirendről. A nyolcvanas években megvalósuló néhány jelentősebb épület a posztmodern építészet jegyében a szűkebb lokális környezetre összpontosít. Turányi Gábor fiatalkori alkotása, a badacsonytomaji üdülő is ezekhez az előzményekhez nyúlik vissza. A tájkép történeti tipológiáit újraértelmező alkotása a hazai építészszakma elismerését is kiváltotta, és az Ybl-díj második fokozatával tüntették ki. A népi mintázatok tematizálása eltérő minőségben számos Balaton-parti épületen ma is megjelenik, kérdés, esetükben turisztikai mimikriről vagy helyi
autonóm építészetről beszélhetünk-e?

Badacsony, Poharazó, 1970 Forrás: Fortepan 126 647, adományozó: Bauer Sándor

Badacsony, Poharazó, 1970
Forrás: Fortepan 126 647, adományozó: Bauer Sándor

Kortárs kritika és rehabilitáció

¶ A modern építészet értékelését meghatározza a korszak utolsó harmadában bekövetkező léptékváltás, amely mind az épületek nagyságában és számosságában megjelent. Keszthely, Balatonfüred, Almádi, Siófok, Földvár látképét ma is meghatározzák azok a hotelépületek, amelyeken már a késő modern építészetet jellemző előre gyártás technológiáit alkalmazták. Ezeknek a léptékükben és formálásukban egyaránt urbánus karakterű épületeknek az értékelése a hagyományosan természetközeli Balaton-képzet után vágyakozó közízlésben rendkívül negatív. A hatvanas évek második felében ugyanakkor más szempontok érvényesültek. A nyugati turisták fogadására egyre több nagy kapacitású hotelt kellett felépíteni, a háttérben pedig a belföldi lakosság számára egyre nagyobb számban parcellázták a tópart még szabad területeit.10 Az 1968-as Új Gazdasági Mechanizmus az építészeti kontroll számára is fordulatot hozott. Megszüntették a korábban sikeresen működő főépítészséget, ami hamar megmutatkozott az új építések színvonalában is.11 A vállalati üdülőket a késő modern építészet előre gyártásos technológiáival építették meg. A korábbi történelmi szőlőterületeken kontroll nélkül indult meg a zártkerti területek beépítése, sokszor a szabályokat kijátszva, házilagos technológiával. Egyre hangsúlyosabbak lettek az erőltetett modernizáció nyomán fellépő ökológiai problémák, az építészet helyett a vízminőség romlása került fókuszba. A környezet komplex válsága egyszerre jelentkezett a táj és az építészet léptékében, a probléma ma is érezteti hatását a sok helyen rendezetlen üdülőhelyi környezetben. A rendszerváltást követően új szereplők jelentek meg a tópart fejlesztésében, a sokszereplős társasjátékot azonban az építészeti összkép szempontjából kevés szabály alakította. Átfogó regionális szintű, de építészeti léptékű koncepció nélkül egyre zavarosabb településkép alakult ki a tóparton, ami a 20. század építészeti örökségének kezelésére is hatással volt.

Balatonalmádi, Hotel Aurora, 1969 Forrás: Fortepan 111 297, adományozó: Bauer Sándor

Balatonalmádi, Hotel Aurora, 1969 Forrás: Fortepan 111 297, adományozó: Bauer Sándor

¶ Időközben a 20. század épületállománya is életciklusának abba a fázisába ér, amikor dönteni kell a megújítás kérdésében. Az épületeket övező ambivalens megítélésnek számos épület esett már áldozatul, elég csak a műemlék Tátika-étterem mellett álló, szintén Callmeyer Ferenc tervezte badacsonyi bazársorra, a Márton István által tervezett futurisztikus Orion bárra vagy Polónyi Károly korabeli nemzetközi fórumokon is bemutatott strandépületeire gondolnunk. Szerencsére a települési főépítészek tevékenysége nyomán értő rekonstrukciókra is találunk példákat. A közelmúlt településrehabilitációi közül kiemelkedik Balatonfüred megújulása András István főépítész vezetésével. A klasszicizáló városkép ma is unikális pozíciót jelent a tópart építészetében, amelyet modern építészeti alkotások egészítenek ki. Füred reformkori fejlődése a tóparti fürdőkultúra forrásának is tekinthető, bár ekkor még nem a balatoni fürdőzésre, hanem a tóparti hévforrásokra és gyógyfürdőzésre épült a turizmus. Az elmúlt évtizedekben átfogó rehabilitáción ment keresztül a település, amelynek alapja a helyi értékvédelem és az önkormányzati ingatlanok stratégiai kezelése volt. Tihanyban a Legenda projekt keretében Bujdosó Judit főépítész koordinálásával újult meg a település több pontja, köztük a számos modern építészeti emléket őrző alsó kikötő. Sugár Péter és Földes László építészeti terveinek köszönhetően sikerült eredeti formájában megmenteni a három ponton támaszkodó vasbeton héjszerkezetet, miközben egy, a kor jellegzetességeire reflektáló új épületszárnyat is kialakítottak. Remélhetőleg hamarosan a megújuló épületek mellett álló, ma még romos, a húszas években épült Sport szálló (építész: Bierbauer Virgil) és hatvanas évekbeli csemegeüzlet (építész: Gulyás Zoltán) is megújul, ezzel példát mutatva a 20. századi építészeti örökség turisztikai kezelésében rejlő lehetőségekre.

¶ Az építészszakma önértékelése szempontjából a 20. századi Balaton-part elsősorban a modern építészetben rejlő játékos egyszerűség keresésének helyszíne volt. A század elején Ray Rezső és Zielinszky Szilárd földvári klubépületének esetében éppúgy, mint Kotsis Iván számára a praktikus nyaralótervezési elvek kialakításában, vagy a háború után színre lépő fiatal generáció számára a szocreál utáni újrakezdés idején. Ez az önfeledt szakmagyakorlás az építészek tóparti életformájában is megjelent. Bár a korszak jeles építészei jellemzően városi életmódot éltek, szezonális életvitelük sokukat a tóparthoz kötötte. Kotsis Balatonbogláron, Farkas Tibor Ábrahámhegyen alkotott, de ismert történet Polónyi Károly BIB főmérnök földvári vitorláshajóján eltöltött nyarai is.12 Rekreáció és szakmagyakorlás szorosan összefonódott, ami az épületek szenzitív megformálásában is tükröződött. A tópart fejlesztésének aranykorát az UIA 1965-ös Abercrombie-díja jelöli ki, bár egyes vélemények szerint
ez már későn érkezett.13 A korszak politikája akkor már egyre erőteljesebben torzította el a Balaton-part természeti és épített környezetéről kialakított szenzitív képet.

¶ Turányi Gábor építészprofesszor visszaemlékezésében a 20. század Balaton-parti modern építészetét az „ártatlanság” építészetéhez hasonlította, amely mára megszakadt.14 Mindez jól mutatja, hogy a korszak ma is referenciát jelent a hazai építészszakma számára, bár az életforma- és szerkezetváltások tekintetében nehéz kialakítani a formálásban rejlő kontinuitást. A kutatások tükrében ugyanakkor a tópart építészetének 20. századi útkeresése összetett, ellentmondásoktól sem mentes folyamatként értékelhető. A tanulmányban épp ezért eltérő perspektívákból néztünk rá a tópart örökségének helyzetére, kiemelve azokat a tematikus jellegzetességeket, amelyek az utókor szemszögéből meghatározó motívumnak tekinthetők a 20. századi örökség értelmezésében. Bár a „balatoni építészet” definiálásakor eltérő megközelítéseket találhatunk, korszakoktól független közös motívumként jelenik meg az egyszerű, elemi építészet megtapasztalása utáni vágyakozás. Ehhez a rekreációs célú építészetben rejlő egyszerűséghez talán a hatvanas évek elején járt a legközelebb a szakma, amikor a körülmények szorításában az építészet alapelemeivel kezdtek kísérletezni. A „pózna lemez architektúra” a természetes anyaghasználatból és a játékos, kísérletező szerkezetek alkalmazásából fakadt, ami a társadalom számára ma is közérthető eszközöket adhat a korszak rehabilitálásához.

Jegyzetek

[1] Wettstein Domonkos: Regionális stratégiaalkotás a Balaton-part rekreációs célú építészetében (1929–1979). Doktori disszertáció, BME Építészmérnöki Kar, Csonka Pál Doktori Iskola, 2018.

[2] Ferkai András: Hatvanas évek: Újabb kísérlet egy korszak bejárására, Ars Hungarica, 44. 2018/2. 117–134. és Simon Mariann: Historiography of post-war modern architecture in Hungary: Evaluation – research – preservation, Docomomo Journal, 59. 2018/02. 7–11.

[3] Wettstein Domonkos: A Balaton-parti nyaralók építészete a rekreáció 20. századi életformáinak tükrében, Építés-Építészettudomány, 48. 2020/1. 49–74.

[4] Wettstein Domonkos: Regionális törekvések a Balaton-parti üdülőterületek építéstörténetében a két világháború között, Építés-Építészettudomány, 45. 2017/1–2. 139–171.

[5] Zubreczki Dávid: A balatoni ufóépítészet gyöngyszemei. Elképesztően klassz házak épültek a 60-as 70-es években Siófoktól Keszthelyig. https://index.hu/urbanista/2016/07/02/gondoltad_volna_hogy_ezek_a_meno_epuletek_a_balatonnal_vannak/.

[6] Wettstein Domonkos: A Balaton régió mint kísérleti territórium.
Az építészet pozíciói az üdülőterületi regionális tervezés kialakulásában, Építés-Építészettudomány, 44. 2016/1–2. 129–177.

[7] Ákos, Moravánszky; Judith, Hopfengärtner (szerk.): East West Central 01. Re-Humanizing Architecture: New Forms of Community, 1950–1970, Birkhäuser Verlag, Zürich 2017.

[8] Toroczkai Wigand Ede: Hogyan építsünk a Balaton partján?
Táltos Kiadó, Budapest 1921.

[9] Wettstein Domonkos: Regionális törekvések a Balaton-parti üdülőterületek építéstörténetében a két világháború között, Építés-Építészettudomány, 45. 2017/1–2. 139–171.

[10] Simon Mariann: Hungarian See Promises a Rich Summer: Collective Good and Economic Interest in Socialist Leisure Architecture. In: Hilde, Heynen & Janina Gosseye (szerk.): Proceedings of the 2nd International Conference of the European Architectural History Network, Brussels. Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenschappen en Kunsten, 2012. 480–484.

[11] Farkas Tibor: Visszaemlékezések: Ahogy én látom a Balatonügy 30 évét II., Magyar Építőművészet, 37. 1988/3. 10–13.

[12] Polónyi Károly: Építész-településtervező a perifériákon. Polónyi Károly retrospektív naplója. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2000.

[13] Paulhans Peters: Kritische Anmerkungen von Paulhans Peters über Architekten von Ungarn, Baumeister, 1964/2. 99–140., valamint Gáborjáni Szabó Péter: Levél a Balaton ügyről. Vitaindító,
Magyar Építőművészet, 13. 1964/6. 61.

[14] Turányi Gábor szóbeli közlése, a témához kapcsolódóan lásd akadémiai székfoglaló előadását: https://epiteszforum.hu/a-folyamat-architekturaja-turanyi-gabor-szekfoglalo-eloadasa.