TRIANONRÓL – KICSIT MÁSKÉNT

Ablonczy Balázs Ismeretlen Trianon. Az összeomlás és a békeszerződés történetei 1918–1921, Jaffa kiadó, 2020

MúzeumCafé 78.

2020 májusában jelent meg a Jaffa Kiadó Modern magyar történelem című sorozatának legújabb kötete Ablonczy Balázs tollából. A kötet szerzőjének és a sorozat társszerkesztőjének – Müller Rolf mellett – nem ez az első könyve ennél a kiadónál, Trianon-legendák című munkája több kiadást (2010, 2015) is megélt nagy népszerűsége miatt, de itt jelent meg A miniszterelnök élete és halála. Teleki Pál (1879–1941) (2018), Keletre magyar. A magyar turanizmus története (2016), A visszatért Erdély (1940–1944) (2011, 2015, 2017) is.

¶ A trianoni békeszerződés és annak következményei száz év elteltével mind a mai napig hatnak a magyar társadalomra, politikai életre, történettudományra és a művészetre is. Annak ellenére, hogy az ország lakosságának nagy része számára ez a szó az ország romlásának kezdetét jelenti, jobb esetben az iskolai történelemórákról emlékeznek a szerződés aláírásának dátumára, Apponyi Albert gróf beszédére a békekonferencián, esetleg az ez alkalomból készített úgynevezett vörös térképre, valamint az ország területének és lakosságának nagy­-
arányú elvesztésére.

¶ A 2016-ban indult ötéves Trianon 100 elnevezésű, Magyar Tudományos Akadémia Lendület program – melynek vezetője Ablonczy Balázs – négy pontban határozta meg a kutatócsoport céljait:

Nemzetközi kontextus: iratok és interpretációk (eddig ismeretlen diplomáciatörténeti források felkutatása, főleg olyan dokumentumok ismertetése, melyek a kevésbé kutatott nagyhatalmakkal (Olaszország, Japán, Egyesült Államok) valamint a környező államokkal (Románia, Csehszlovákia, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, később Jugoszláv Királyság) kapcsolatosak);

Az összeomlás és a magyar társadalom (gazdasági összeomlás, menekült-, hadseregkérdés, paramilitáris erőszak, a Tanácsköztársaság szerepe);

A békerendszer megszilárdulása (közép-európai kitekintés: átmeneti államok/kérész államok Közép-Európában, ezek létrejöttének, megszilárdulásának vagy megszűnésének vizsgálata);

Trianon emlékezete a magyar társadalomban (Trianon és a revízió helye a külpolitikai gondolkodásban, a historiográfiában, a szépirodalomban
és az emlékezetpolitikában).

¶ Ennek érdekében időt és energiát nem kímélve kutattak különböző gyűjteményekben (levéltárakban, könyvtárakban, múzeumokban stb.) a csoport tagjai, hogy minél szélesebb témakörben ismertessék a trianoni békeszerződés előzményeit, magát a dokumentumot és annak hatásait a magyar társadalmi, politikai és gazdasági életre. Ennek érdekében számos tanulmány, könyv, ismeretterjesztő előadás és kiállítási terv született a kutatócsoport munkája révén.

A szerződés magyar aláírói, Benárd Ágost küldöttségvezető és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ, államtitkár távoznak az aláírás után

A szerződés magyar aláírói, Benárd Ágost küldöttségvezető és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ, államtitkár távoznak az aláírás után

¶ A trianoni békeszerződés korszakával és témájával kapcsolatban az elmúlt száz évben rendszertelenül ugyan, de számos munka foglalkozott. Már az aláírást követő évtizedekben jelentek meg munkák (A magyar béketárgyalások. Jelentés a magyar békeküldöttség működéséről Neuilly s/S.-ben 1920 januárius–március havában. I–III/B. Hornyánszky Nyomda, Budapest 1920–1921, Horváth Jenő: A tria­noni békeszerződés megalkotása és a revízió útja. Sylvester Nyomda, Budapest 1939, Gratz Gusztáv: Forradalmak kora. Magyar Szemle Társaság, Budapest 1935).

¶ A második világháború után felálló új politikai berendezkedésben először
L. Nagy Zsuzsa jelentetett meg kötetet a témában (A párizsi békekonferencia és Magyarország 1918–1919. Kossuth, Budapest 1965), majd Ormos Mária írt a korszakról (Padovától Trianonig 1918–1919. Kossuth, Budapest 1983). A rendszerváltás után már szabadabban lehetett foglalkozni az első világháború elveszítésével és következményeivel, így különböző eszközök segítségével (Trianoni Szemle, Nagymagyarország című folyóiratok és a várpalotai Trianon Múzeum) a magyar társadalomban egyre nagyobb figyelmet kapott a téma. A szakirodalmak közül kiemelendő Romsics Ignác (A trianoni békeszerződés. Osiris, Budapest 2001), valamint Zeidler Miklós (A revíziós gondolat. Kalligram Pozsony 2009) munkái. Ezen kiadványok sorába illeszthető még a szerző korábban megjelent Trianon-legendák, illetve jelen könyve is.

¶ Mint ahogy a kötet címe (Ismeretlen Trianon) és alcíme (Az összeomlás és a békeszerződés történetei 1918–1921) is jelzi, a nagyközönség számára ez idáig nem annyira vagy egyáltalán nem ismert előzményeit, a konferenciát és eredményeit, valamint hatásait próbálja bemutatni az írás, amely egyfajta összegzése annak a temérdek munkának, amit a szerző és a kutatócsoport tagjai végeztek el.

¶ A kötet szerzője számos fontos forrást használt fel munkája elkészítéséhez. A levéltári források közül dokumentumokat találhatunk a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárából, Hajdú-Bihar Megyei Levéltárából, Pest Megyei Levéltárából, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárából, az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Kézirat és Ritkaságtárából,
a Hadtörténelmi Levéltárból és az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárából. Mindezek mellett a ma Romániához tartozó gyulafehérvári Fehér Megyei Levéltárból (Servicul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale) is számos értékes forrásra építkezett a könyv szerzője.

¶ A levéltáriak mellett fontos kiemelni a nyomtatott forrásokat is, amelyek között egészen az elmúlt hónapokban kiadott gyűjteményeket is találhatunk (ezek közt szerepelnek korábban megjelent, ma már alapvető forrásgyűjteménynek tekinthető munkák, mint például a Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről. I–III. Szerk.: Ádám Magda, Ormos Mária. Akadémiai Kiadó, Budapest 1999–2006, de olyanok is, amelyek a Trianon 100 Lendület kutatócsoport munkatársainak tollából születtek, például a Trianon és az olasz diplomácia. Dokumentumok a békeszerződés előkészítéséről 1919–1920. Szerk.: Juhász Balázs MTA BTK TTI, Budapest 2018, Románia és az erdélyi kérdés 1918–1920-ban. Dokumentumok. Szerk.: L. Balogh Béni. MTA BTK TTI, Budapest 2020, Csehszlovák iratok a magyar–szlovák államhatár kijelöléséhez. Szerk.: Simon Attila. MTA BTK TTI, Budapest 2019, A magyar békeküldöttség naplója. Neuilly–Versailles–Budapest (1920). Szerk.: Zeidler Miklós. MTA BTK TTI, Budapest 2017), emellett nemcsak a hazai forráskiadásokra hivatkozott Ablonczy Balázs, hanem számos, külföldön megjelent kiadványt is bevont munkája elkészítésébe (mint a Documents diplomatiques français 1920–1932. Tome III. P. I. E.–Peter Lang, Brüsszel 2002). A korszakból fennmaradt nyomtatott kiadványokat is sikerült beépítenie a munkába, itt főleg a sajtóra (Az Ujság, Kis Ujság, Lajtabánság Hivatalos Lapja, Pesti Napló) lehet gondolni, de még más, a korszakban megjelent művek is értékes információkat adtak a könyv létrejöttéhez (Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1913–1923. évi állapotáról és működéséről. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest 1926, A magyar béketárgyalások. Jelentés. I. kötet. M. Kir. Tudományegyetemi Nyomda, Budapest 1920). Végezetül említést érdemelnek az emlékiratok és a naplók, amelyeket a többi forráshoz képest fenntartásokkal kell kezelni. Ezek különböző formában jelentkeznek a műben, a szerző felhasznált nyomtatásban megjelentetett (Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1924. Sajtó alá rendezte: Sas Péter. Művelődés, Kolozsvár 2013, , David Lloyd George: War Memoirs. Volume 6. 1918. Little, Brown and Company, Boston 1937), valamint közgyűjteményekben vagy magántulajdonban fellelhetőket is (OSZKK, Quart. Hung. 2978, Teleki Sándor naplója, Hadtörténelmi Levéltár, MTK 1218. Vörös­katona visszaemlékezések, MNL OL, P 2043, 14. tétel, Krenner Miklós naplói,
Török Kálmán naplója, amelyek magántulajdonban találhatók).

¶ Az Ismeretlen Trianon című könyv a Bibliográfián, Jegyzeteken és a Névmutatókon kívül tizenkét fejezetből áll. E részek mindegyikéből – a bevezetés kivételével (Kirándulás Felekre) – a békeszerződés egy-egy fontos, de mégis kevésbé ismert hatását ismerheti meg az olvasó, amelyet széles tudásra alapoz a szerző, gazdagon ellátva jegyzetekkel és segítő ábrákkal.

¶ Mint a korábbi bekezdésekből is kitűnik, a szerzőnek nem ez az első megjelent könyve a trianoni békeszerződéssel kapcsolatban. Mindkét műben Ablonczy Balázs kijelenti, hogy nem kíván politika-, illetve diplomáciatörténettel foglalkozni munkáiban, mivel ezekről már több alkotás is keletkezett. A Trianon-legendák című kötetben (írásomban a 2010-es kiadást használtam fel) olyan tévhiteket (például összeesküvés-elméletek, Apponyi Albertről szóló legendák, Georges Clemenceau magyar neje, a szerződés aláírásának helyszíne, szabadkőművesek) cáfolt meg, melyek még a mai napig is élénken élnek az ország lakosaiban. Mindkét könyvben a fejezetek egy-egy konkrét témát járnak körül, azonban az Ismeretlen Trianonban szereplők kevésbé köztudottak a társadalomban: miként élte meg a háborús összeomlást, a forradalmakat, és a trianoni békeszerződést a magyar társadalom, milyen összefüggés volt a politika, a párizsi békekonferencia, az antant hatalmak között, valamint a magyar társadalom mindennapi tapasztalatai az erőszakról, a menekülésről, a járványokról, a szénhiányról. Míg a Trianon-legendák egy-egy kisebb, viszont izgalmas és érdekes, akár egy mondatban vagy akár egy szóban, névben összefoglalható témákra reflektál, addig az Ismeretlen Trianon egy-egy folyamatot mutat be a részegységekben. Mindkét mű inkább a nagyközönségnek szól, ezt az első kötet előszavában tényszerűen ki is jelenti az író („…a kötet nem történelemkönyv, inkább rövid segítség azoknak, akik a (…) »és az szerinted véletlen, hogy Trianonban…?« kezdetű kérdésre egyszerűen nem tudnak mit felelni, és minden ösztönük tiltakozik az ellen, hogy igazságnak fogadják el a hallottakat” 11.), azonban nem klasszikus értelemben vett ismeretterjesztő könyvekről beszélhetünk, mivel a szerző a legkörültekintőbben közli az írása alapjául szolgáló forrásokat.

¶ A bevezető fejezetben a szerző egy olyan történetet ír le, amely a háború előtti magyarországi társadalomban meglévő feszültséget mutatta be. Kuncz Ödön, a kolozsvári egyetem tanára az első világháború utolsó évében túrázott Tordára, társa ekkor Schilling János volt. A túra alatt egy parasztszekér haladt előttük, amely pokrócokat és élelmet szállított nekik. Egyik pillanatban megszólalt Schilling, hogy nem gondolja-e Kuncz, egyszer ők is így fognak menekülni a román csapatok elől, ha az antant győz. Nem sokkal később román parasztok jöttek velük szembe, akik már nem köszöntek nekik. Maga a történet is előre vetítette mindazt, ami a háború elveszítésével és a trianoni békeszerződés megkötésével járt: a menekülést és a környező népekkel való ellentmondásos
viszonyt.

John Christen Johansen: A szerződés aláírása Verailles-ban

John Christen Johansen: A szerződés aláírása Verailles-ban

¶ A bevezetést követően a szerző egy érdekes kérdést vizsgál a korszakkal kapcsolatban: Mi lett volna ha…? A címben a kontrafaktuális történetírásra utal, aminek általános historiográfiai áttekintését végezte el. Majd a tárgyalt időszakban azokat a lehetőségeket (például a Monarchia fenntartása, a honvédség sorsa, területvédelmi lehetőségek 1918-ban, államrendszer és a szerződés, a békeszerződés aláírásának okai magyar részről) kereste, melyek megváltoztathatták volna a történelem eseményeit a kötet által vizsgált időszakban. Mindezek után tíz fejezet foglalkozik a világháború elvesztése és a trianoni békeszerződés következményeivel. Mint ahogy az a kutatócsoport céljainál is olvasható volt, az utolsó három pont eredményeit mutatja be könyvében a szerző, egyfajta szintéziseként az elmúlt évek munkájának: a szerződés aláírása előtti erőszakhullámokat, az utódállamok kialakulását, azt, hogy miként alakultak át a közigazgatási rendszerek a Kárpát-medence országaiban, milyen új államalakulat-próbálkozások voltak a korszakban, a menekültkérdést, amelyről a szerző által vezetett kutatócsoport adatbázist készített, valamint a mindennapi ellátás problémáit.

¶ Összességében elmondható: a könyvben olvasható fejezetek kiválóan körüljárják az első világháború elvesztésének és a trianoni békeszerződésnek eddig ismeretlen vagy kevésbé ismert következményeit. Ablonczy Balázs kiegyensúlyozottan használta fel a különböző forrásokat, kiegészítve azokat az eddig megjelent szakirodalommal, és olvasmányos nyelvezettel fogalmazta meg kutatásainak eredményeit.